Úřední deska

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č 106/1999 Sb.

1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o.
Gregorova 3, 702 00 Ostrava
IČ: 26844401
www.is-ostrava.cz

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 26844401
IZO školy: IZO 150 077 009
Datová schránka – 3qedj5b
Číslo bankovního účtu: 115-576580247/0100

Název a adresa zřizovatele:
Dan Koneval, Statutární zástupce

Čísla telefonů:
+420 725 078 334 (ředitel školy)
+420 702 153 023 (zástupce ředitele školy)
+420 723 332 653 (asistentka ředitele školy, administrativa)

www stránky školy:
www.is-ostrava.cz

emailová adresa:
info@is-ostrava.cz

Jméno ředitele školy: 
Mgr. Ivo Helebrant

Jméno zástupce ředitele:
Mgr. Táňa Micková

S účinnosti od 1.2.2015 byl do funkce ředitele školy 1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, Gregorova 2582/3, 700 20 Ostrava jmenován Mgr. Ivo Helebrant.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Hlavní účel zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a studentů ve vzdělávacích programech.

Nabídka vzdělávacích oborů:
8LETÝ OBOR (ŠVP) – Gymnázium- 79-41-K/81
4LETÝ OBOR (ŠVP) – Gymnázium – 79-41-K/41
Učební plány jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy a v záložce dokumenty na webových stránkách školy.

Úřední hodiny v kanceláři školy:
pondělí + středa 9:00 – 15:00 (jinak dle dohody)

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.

Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů:
Všechny stížnosti je nutné urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.
Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.
Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.

Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání:

Odvolání je přípustné:

Proti rozhodnutí ředitele školy uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
V případě rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na středních školách do 3 dnů od doručení rozhodnutí (§ 60, odst. 19. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Odvolání se podává prostřednictvím školy.
Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Ředitel školy stanovuje výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Administrativní úkonJednotkaÚhrada
Kopie dokumentu do velikosti A4 – jednostranněstránka2,- Kč
Kopie dokumentu do velikosti A4 – oboustrannělist4,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A3 – jednostranněstránka4,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A3 – oboustrannělist8,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – jednostranně, jednobarevněstránka2,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – oboustranně, jednobarevnělist4,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – jednostranně, vícebarevněstránka8,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – oboustranně, vícebarevnělist16,- Kč
– opis vysvědčenílist100,- Kč
Vydání nového omluvného listulist100,- Kč
Vyhotovení nové ISIC kartykarta350,- Kč
Prodloužení ISIC karty na další kalendářní rokkarta250,- Kč
Ztráta klíče k šatní skříňceklíč80,- Kč
Ztráta klíče ke skříňce na učebniceklíč40,- Kč
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálustránka15,- Kč za první stránku a Kč 5 za každou další i započatou stránku

Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací.
Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny školy v kanceláři paní Jany Bravanské ve 3. poschodí budovy na ulici Gregorova.
Zájemci o informace, je po provedení platby vyhotoven doklad o zaplacení.

Další dokumenty upravující správu chodu školy:

Školní řád
Vnitřní řád
Školní vzdělávací program
Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy nebo v záložce dokumenty na webových stránkách školy.

GDPR

Správce, „1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o.“ jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost jk grant s.r.o., IČ 03098761.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

Jméno pověřence: Ing. Jiří Knopp
telefon: +420 776 089 339
email: gdpr@jkgrant.cz
adresa sídla: Ratibořská 1026/169, Opava, 747 05
datová schránka: ew8jfpe

Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

 1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace 1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 3. Každá osoba – oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
  • písemně elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@is-ostrava.cz
  • v listinné podobě na adresu 1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o., Gregorova 3, 702 00, Ostrava a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
  • nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
 4. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 5. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 6. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 7. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
 8. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
 9. Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osobyDan Koneval
Adresa pro zasílání písemných oznámeníGregorova 3, Ostrava, 702 00
e-mailwhistleblowing@is-ostrava.cz

Maturita 2024

NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

SDĚLENÍ ŠKOLY V SOULADU S § 81 ODST. 7 ZÁKONA Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÉHO ZÁKONA), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPISŮ

Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka jako nepovinnou zkoušku. Žák v takovém případě podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění). Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží řediteli školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.