„We’re the same
but different“

I’m not a saint, but I’m smart
and my mum knows it!

Mise školy

Naším posláním je vytvořit podnětné prostředí pro zážitkové učení, ve kterém studenti mohou aktivně rozvíjet k dokonalosti své osobnostní a sociální dovednosti, naplňovat osobní potenciál a maximalizovat svůj úspěch v současném světě, protože z nich budou zodpovědní a globálně smýšlející občané.

Ivo HELEBRANT, ředitel školy

Tři pilíře

  • Vzdělávání pro 21. století

    Žáci jsou vedeni k samostatnému jednání, kritickému myšlení, komunikaci, respektu a toleranci vůči jiným myšlenkám a osobám, komunitnímu zapojení, zkušenostnímu učení, spolupráci a kreativitě.

  • Individuální práce se studentem

    Malé skupiny žáků ve třídách umožňují individuální přístup v kombinaci s moderními metodami výuky, žáci jsou takto vedeni k vybudování vnitřní motivace a pocitu nutnosti celoživotního učení.

  • Mezinárodní prostředí

    Naše kurikulum je pro žáky inspirací a průvodcem v současném kosmopolitním a globálním světě, pomáhá jim v názorové orientaci a pocitu vlastní odpovědnosti za současné i budoucí dění ve světě.

Zážitkové učení

Na naší škole v plné míře používáme moderní pedagogiku pro 21. století, a vychováváme tak vzdělané jedince, kteří získávají klíčové kompetence pro uplatnění a úspěch v současném světě. Klademe důraz na aktivitu studentů v reálných každodenních situacích a učení stavíme především na vlastním prožitku a jeho následném využití pro osobnostní růst.

Projektové učení

Komplexní vyučovací metoda, která je založena na propojení praxe (reálných situací) a teorie (vědomostí, nabytých ve školní výuce) v cílené činnosti žáka na určitém projektu, přičemž dochází k aktivnímu rozvoji klíčových kompetencí jednotlivců.

Občanství, podnikavost a osobní zodpovědnost

Žák je proaktivním občanem, který rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál. Přistupuje zodpovědně a tvořivě k plnění svých povinností.

Učení se službou a komunitní vzdělávání

Žák je aktivním spolutvůrcem života společnosti a prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání se zapojuje do řešení problémů v okolí školy.

IB filozofie

IB filozofie

Ve školním roce 2020/2021 škola prošla náročným akreditačním procesem a v dubnu 2021 získala opětovně autorizaci programu International Baccalaureate Diploma Programme.

Školy tohoto typu sdílejí stejnou filozofii a jsou zárukou vysoké kvality mezinárodního vzdělávání, která je pro 1st International School of Ostrava důležitá a zároveň věří, že je to ta správná cesta pro vzdělávání studentů.

Cílem organizace International Baccalaureate je rozvíjet zvídavé, zasvěcené a empatické mladé lidi, kteří pomáhají vytvářet lepší, poklidný svět díky mezikulturnímu pochopení a respektu. IBO spolupracuje se školami, vládami a mezinárodními organizacemi a společně vytváří náročný program mezinárodní úrovně a rigorózního hodnocení.

Program podporuje studenty na celém světě, aby se stali aktivními, empatickými a celoživotními studenty, kteří chápou ostatní, navzdory jejich odlišnostem.

Aktuality

DofE Zlatá ceremonie 2024

Jsme nadšeni, že dvě naše talentované studentky byly oceněny zlatou medailí Ceny vévody z Edinburgh...