Statutory Desk

Legal Status

Povinně zveřejňované informace dle zákona č 106/1999 Sb.

1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o.
Gregorova 3, 702 00 Ostrava
IČ: 26844401
www.is-ostrava.cz

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 26844401
IZO školy: IZO 150 077 009
Datová schránka – 3qedj5b
Číslo bankovního účtu: 115-576580247/0100

Název a adresa zřizovatele:
Dan Koneval, Statutární zástupce

Čísla telefonů:
+420 725 078 334 (ředitel školy)
+420 702 153 023 (zástupce ředitele školy)
+420 723 332 653 (asistentka ředitele školy, administrativa)

www stránky školy:
www.is-ostrava.cz

emailová adresa:
info@is-ostrava.cz

Jméno ředitele školy: 
Mgr. Ivo Helebrant

Jméno zástupce ředitele:
Mgr. Táňa Micková

S účinnosti od 1.2.2015 byl do funkce ředitele školy 1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, Gregorova 2582/3, 700 20 Ostrava jmenován Mgr. Ivo Helebrant.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Hlavní účel zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a studentů ve vzdělávacích programech.

Nabídka vzdělávacích oborů:
8LETÝ OBOR (ŠVP) – Gymnázium- 79-41-K/81
4LETÝ OBOR (ŠVP) – Gymnázium – 79-41-K/41
Učební plány jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy a v záložce dokumenty na webových stránkách školy.

Úřední hodiny v kanceláři školy:
pondělí + středa 9:00 – 15:00 (jinak dle dohody)

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.

Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů:
Všechny stížnosti je nutné urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.
>Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.
Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.

Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání:

Odvolání je přípustné:

Proti rozhodnutí ředitele školy uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
V případě rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na středních školách do 3 dnů od doručení rozhodnutí (§ 60, odst. 19. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Odvolání se podává prostřednictvím školy.
Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Ředitel školy stanovuje výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Administrativní úkon Jednotka Úhrada
Kopie dokumentu do velikosti A4 – jednostranně stránka 2,- Kč
Kopie dokumentu do velikosti A4 – oboustranně list 4,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A3 – jednostranně stránka 4,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A3 – oboustranně list 8,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – jednostranně, jednobarevně stránka 2,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – oboustranně, jednobarevně list 4,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – jednostranně, vícebarevně stránka 8,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – oboustranně, vícebarevně list 16,- Kč
– opis vysvědčení list 100,- Kč
Vydání nového omluvného listu list 100,- Kč
Vyhotovení nové ISIC karty karta 350,- Kč
Prodloužení ISIC karty na další kalendářní rok karta 250,- Kč
Ztráta klíče k šatní skříňce klíč 80,- Kč
Ztráta klíče ke skříňce na učebnice klíč 40,- Kč
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu stránka 15,- Kč za první stránku a Kč 5 za každou další i započatou stránku

Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací.
Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny školy v kanceláři paní Jany Bravanské ve 3. poschodí budovy na ulici Gregorova.
Zájemci o informace, je po provedení platby vyhotoven doklad o zaplacení.

Další dokumenty upravující správu chodu školy:

Školní řád
Vnitřní řád
Školní vzdělávací program
Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy nebo v záložce dokumenty na webových stránkách školy.

GDPR

The administrator, „1st International School of Ostrava – international gymnázium, s.r.o.“ has appointed a personal data protection officer in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with the processing personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as „GDPR“).
The function of personal protection officer for the Administrator is performed by the company jk grant s.r.o., IČ 03098761.

The contact details of the trustee are:

Name of the person in charge: Ing. Jiří Knopp
telephone: +420 776 089 339
email: gdpr@jkgrant.cz
seat address: Ratibořská 1026/169, Opava, 747 05
databox: ew8jfpe

Whistleblowing

Information for whistleblowers of illegal acts according to Act No. 171/2023 Coll.
of the EU Whistleblowing Directive..

In accordance with EU Directive No. 2019/1937 of 23/10/2019 on the protection of persons who report violations of Union law (hereafter referred to as EU Directive), with effect from 17/12/2021, and in accordance with Act No. 171/2023 Coll. ., on the protection of whistleblowers, is introduced by the organization 1st International School of Ostrava – international gymnázium, s.r.o. as a mandatory entity in accordance with Article 8 of the EU Directive the following ways and rules for reporting illegal acts.

The school, as a mandatory entity, has drawn up an internal guideline for this issue, which it publishes on its official board. The Directive establishes an internal notification system as a summary of procedures for receiving notifications, their registration and processing, protection of the identity of the notifier and protection of the information provided in the notification.
Any person – a whistleblower who becomes aware of a violation of Union rights in connection with work or another similar activity (EU Directive) can submit information about a possible illegal act that has occurred or is expected to occur:

  1. in writing electronically at the e-mail address whistleblowing@is-ostrava.cz
  2. in paper form to the address 1st International School of Ostrava – international gymnázium, s.r.o., Gregorova 3, 702 00, Ostrava and marked on the envelope „Whistleblowing – do not open“
  3. or in person at the appropriate person (no later than 14 days from the day the notifier requested it)

either school or Ministry of Justice

The whistleblower will be informed about the rights and obligations arising from the law, and a record will be made of the information. The whistleblower should act in the public interest and in good faith that the report submitted by him is based on credible facts and circumstances. If the whistleblower knowingly files a false report, he commits an offense for which a fine of up to CZK 50,000 can be imposed. An audio recording or recording of the oral notification shall be made, if the notifier agrees.

Only the relevant person mentioned below may read the submitted notifications, who may not provide information that could frustrate or jeopardize the purpose of submitting the notification. The competent person shall assess the reasonableness of the submitted notification and inform the notifier of the receipt of the notification pursuant to § 12, paragraph 2 and of the results of the assessment of the reasonableness of the notification pursuant to § 12, paragraph 3, and of the adoption of appropriate measures to correct or prevent the illegal situation following the notification submitted. If the notification is not evaluated as justified, the competent person shall notify the notifier in writing without undue delay that, based on the facts stated in the notification and all circumstances known to him, he did not find suspicion of committing an illegal act, or did not find that the notification is based on false information, and instructs the whistleblower on the right to file a report with a public authority. If the notification is evaluated as justified, the relevant person will propose measures to the school to correct the illegal situation. The obliged entity shall immediately notify the relevant person of the measure taken, who shall notify the notifier in writing without undue delay.

The school excludes receiving notifications from persons who do not perform work for the school, or other similar activities according to the aforementioned law.
The identity of the whistleblower is protected information, the relevant person is bound by confidentiality. According to Act No. 171/2023 Coll., the whistleblower is entitled to protection against retaliatory measures. The Ministry of Justice will provide information on its website on how the whistleblower can proceed in the event of retaliation.

For notification, you can use the form (also posted on the official board), or the method of notification can be agreed with the relevant person:

Contact details of the person responsible for receiving and processing notifications:

Name Dan Koneval
Address Gregorova 3, Ostrava, 702 00
E-mail whistleblowing@is-ostrava.cz

Maturita Exam 2024

REPLACEMENT OF A FOREIGN LANGUAGE EXAM

COMMUNICATION OF THE SCHOOL IN ACCORDANCE WITH § 81 PARAGRAPH 7 ACT No. 561/2004 Coll., ON PRESCHOOL, PRIMARY, SECONDARY VOCATIONAL AND OTHER EDUCATION (SCHOOL ACT), AS AMENDED BY LATER TRANSCRIPTIONS

One of the four compulsory examinations in a foreign language or one of the two optional examinations in a foreign language can be replaced by a successful standardized test proving the pupil’s language competence at level B2 or higher according to the Common European Framework of Reference for Languages and at level B1 or higher in the 2nd foreign language as an optional exam. In such a case, the pupil submits a written request to the school principal to replace the examination no later than March 31 for the Maturita examination in the spring examination period and by June 30 for the Maturita examination in the autumn examination period of the given school year (§ 19 and para. 177/2009 Coll., As amended). The application always includes a certified copy of the proof of successful completion of the standardized language test. At the same time, the student submits the original document (certificate) to the school principal for inspection.