ISO školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Studenti, rodiče i učitelé vítání – jsme tu pro vás!

Naše škola nabízí studentům, rodičům a pedagogům služby Školního poradenského pracoviště. K dispozici Vám je výchovný a kariérový poradce, metodik prevence, školní psycholog a také asistent pedagoga. Ti všichni, v různé míře a dle svých kompetencí, poskytují bezplatnou komplexní poradenskou službu v rámci školy.

To vše se děje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Kariérový poradce

Mgr. Jana Kotasová
Kontakt: kotasova@is-ostrava.cz

Konzultace: kdykoliv po domluvě

Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, podílí se na vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti výchovného poradenství a kariérové poradenství. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

V oblasti kariérního poradenství Vám pomůže s výběrem univerzit nejen v ČR, ale také v zahraničí. Pomáhá s vyplněním a koordinací podání přihlášek na univerzity. V rámci konzultací napomáhá směrovat studenty ve vhodnosti výběru, po domluvě je k dispozici studentům a zákonným zástupcům k osobní konzultaci.

Dále se:

 • Podílí se na zajišťování vyšetření v PPP, SPC a pomáhá  učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • Věnuje se vedení a zajišťování potřeb integrovaným žákům, přípravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 • Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dává řediteli školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání pořizuje zápis.

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Šárka Humeníková
Kontakt: humenikova@is-ostrava.cz

Konzultace: kdykoliv po domluvě

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

KE STANDARDNÍM ČINNOSTEM PATŘÍ:

 • Tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu školy
 • Koordinuje a podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • Metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • Koordinuje přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
 • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • Vede a průběžně aktualizuje databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

Školní psycholog a výchovný poradce

Mgr. Marek Nytra
Kontakt: nytra@is-ostrava.cz

Konzultace: kdykoliv po domluvě, ve škole vždy v pondělí a středu

Je ve škole k dispozici studentům, pedagogům, vedení školy a zákonným zástupcům. Školní psycholog pracuje dle etického kodexu práce školního psychologa, což je závazná norma určující postupy vůči klientům, rodičům i učitelům. Udává rámec a hranice jeho činnosti ve škole, jsou jím ošetřena práva klientů, ale i možnosti psychologa jako odborníka.

Školní psycholog může ve škole poskytovat:

 • Krizovou intervenci či konzultace žákům, učitelům a rodičům
 • Individuální péči a věnovat se žákovi dle jeho potřeb (vztahové potíže, školní neúspěch, potíže s adaptací, atd.)
 • Terapeutickou péči, může podporovat a posilovat motivaci ke změně
 • Informace a konzultace spojené s volbou profesní orientace
 • Individuální konzultace učitelům

Práce může dále zahrnovat:

 • Konzultační, poradenská a intervenční práce dle vyžádání. Týká se práce s jednotlivci, třídními kolektivy, ale také s pedagogy a zákonnými zástupci
 • Metodická práce a vzdělávací činnost, zahrnující koordinaci poradenských služeb ve škole i mimo ni, besedy a informační činnost
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech, diagnostika nadaných dětí, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, ankety, dotazníky ve škole
 • Spolupráce s rodiči žáků vedoucí k vzájemné spolupráci rodičů a školy, k usnadňování kontaktu, navrhování postupů rozhovoru. Může pracovat i s celým rodinným systémem
 • Práce s třídními kolektivy a jednotlivci

Asistent pedagoga

Andrea Kavanová
Kontakt: kavanova@is-ostrava.cz

Konzultace: kdykoliv po domluvě

Je k dispozici žákům nejčastěji na základě doporučení PPP, nebo po vyhodnocení potřeb žáka školou. Podílí se na vzdělávání konkrétních žáků se zaměřením na naplnění jejich speciálních vzdělávacích potřeb s použitím individualizovaného přístupu.

Jedná a postupuje dle pokynů zodpovídajícího učitele a ŠPP.

Odkazy

Pedagogicko-psychologická poradna – PPP Zábřeh
http://www.ppp-ostrava.cz/kontakty/

Středisko výchovné péče
http://svp-ostrava.cz/

Renarkon
https://www.renarkon.cz/

Dětské krizové centrum – odborná pomoc dětem a rodičům
https://www.ditekrize.cz/

Posilování duševního zdraví
https://www.opatruj.se/

Národní krizové linky (bezplatné) – celostátní působnost: