Obecné informace

Filozofie školy

1st International School of Ostrava je školou, která poskytuje kvalitní moderní vzdělávání odrážející potřeby současné doby. Motivační vzdělávací program klade na žáky vysoké nároky a vyžaduje od nich zapojení veškerého intelektuálního úsilí, kreativity, pevné vůle a morálních sil. Škola vnímá své žáky jako osoby, jež se budou zanedlouho plně podílet na přispění kvalitního života na Zemi.

Ve školním roce 2020/2021 se 1st International School of Ostrava, mezinárodní gymnázium, s.r.o. stala akreditovanou školou vzdělávacího programu International Baccalaureate Diploma Programme. Škola je nyní hrdou držitelkou titulu IB World School. Školy tohoto typu sdílejí stejnou filozofii a jsou zárukou vysoké kvality mezinárodního vzdělávání, která je pro 1st International School of Ostrava důležitá a zároveň věří, že je to ta správná cesta pro vzdělávání studentů.

Co nabízíme

 • získání středoškolského vzdělání s maturitou s důrazem na rozvoj měkkých dovedností a klíčových kompetencí a na aplikování nabytých znalostí a vědomostí v praxi při nadstandardním zvládnutí angličtiny
 • důraz na práci s prameny, vytváření logických úsudků a obhajování vlastních postupů, prezentace výsledků a názorů
 • širokou škálu hodnocení, které obsahuje různorodé aktivity a způsoby hodnocení podle předem stanoveného a známého bodového systému
 • příjemné prostředí školy s moderním vybavením v domovských třídách žáků, specializované prostory pro výuku přírodovědných předmětů (laboratoře), výtvarné a hudební výchovy, knihovnu a studovnu a také možnost stravování v jídelně
 • maximální počet žáků ve třídě je 20
 • podpora v rozvoji anglického jazyka prostřednictvím extra hodin, tzv. EAL lekcí (English as Additional Language)
 • adaptační zážitkový kurz před zahájením nového školního roku
 • školní kluby v odpoledních hodinách
 • informační systém Edookit pro zápis známek, absence, plánu akcí a změn v rozvrzích, školní Gmail

Jak se studuje

1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium je zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT. Škola má povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce, v našem případě v jazyce anglickém.

Č.j. MSMT-22721/2014-1

V souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím udělilo MŠMT gymnáziu souhlas s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou, s platností od 1. října 2016 do 30. září 2020. Znamená to, že se zkoušky profilové části maturitní zkoušky konají v souladu s nabídkou ředitele školy v českém nebo anglickém jazyce. V předmětech, v nichž se vyučuje v češtině, je profilová část maturitní zkoušky vykonána v českém jazyce. Naopak z předmětů vyučovaných v angličtině maturuje student v jazyce anglickém.

Č.j. MSMT-21468/2016-2

Studijní obor: 79-41-K/81

osmileté gymnázium

Předměty vyučované v anglickém jazyce na osmiletém gymnáziu: matematika, občanská výchova (základy společenských věd), fyzika, chemie, přírodopis (biologie), IVT, hudební výchova a výtvarná výchova (estetická výchova), tělesná výchova, povinně volitelné předměty v septimě a oktávě, od 5. ročníku také dějepis a zeměpis.

Studijní obor: 79-41-K/41

čtyřleté gymnázium

Předměty vyučované v anglickém jazyce na čtyřletém gymnáziu: základy společenských věd, dějepis, zeměpis, biologie, IVT, estetická výchova, tělesná výchova, volitelné předměty – humanitní semináře, úvod do světové ekonomiky.

Maturita na ISO

Maturitní zkouška se v současné podobě skládá ze dvou částí: státní a profilové.

Ve státní části si studenti mají možnost vybrat z minimálně dvou předmětů (českého jazyka a cizího jazyka či matematiky). Zkoušky z jazyků mají tři části: didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Z těchto částí pak vzniká celkové hodnocení, které je vyjádřeno procenty, percentilem úspešnosti a českou klasickou známkou. Žáci mají rovněž možnost se přihlásit na výběrovou zkoušku Matematika+.

V profilové (školní) části se skládají zkoušky minimálně ze dvou předmětů dle volby studentů. Dále si žáci mohou zvolit některý z předmětů jako nepovinný. Forma a struktura maturitní zkoušky se u jednotlivých předmětů liší. Kromě ústní a písemné zkoušky mohou studenti vypracovat i maturitní práci, kterou na závěr obhajují před maturitní komisí.

Po úspěšném absolvování všech částí maturitní zkoušky studenti obdrží maturitní vysvědčení s doložkou Č.j. MŠMT-21468/2016-2 o souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v profilové části. Konkrétně zde bude uvedeno, v jakém jazyce byla zkouška vykonána.

Proč jsme tady?

Koncepce a rámec školy:

 • učit se kompetencím, měkkým dovednostem a aplikaci zpětného plánování učebních jednotek a výukových hodin (proč – jak – co)
 • využít různých forem výuky v závislosti na aktivitách ve výuce – skupinová výuka, projektová výuka, badatelská výuka, zkušenostní učení a zážitková pedagogika, učení se službou
 • ve vzdělávání zohlednit individuální potřeby žáků a diferenciovat výuku
 • zaměřit se na osobnostní a sociální rozvoj žáků
 • respektovat ve výuce potřeby a požadavky vysokých škol, zaměstnavatelů a pracovního trhu
 • být otevřenou komunitní institucí nabízející široké komunitě kvalitní všeobecné mezinárodní vzdělávání a další aktivity mimo rámec standardního vyučování
 • nabízet vzdělávání pro každého bez ohledu na etnickou, náboženskou, sociální a národnostní příslušnost, rodný jazyk, pohlaví nebo speciální vzdělávací potřeby

Certifikace

Rodiče vítáni – Škola otevřená rodičům, rodiče otevřeni škole

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby s nimi rodiče žáků táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům.

Naše škola prošla certifikačním procesem a musela splnit všechna základní a několik volitelných kritérií pro získání uvedené certifikace a značky. Tato kritéria škola naplňuje delší dobu.

Základní požadavky – tyto požadavky jsou povinné a škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů. I základní požadavky umožňují škole naplňovat je různými způsoby tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školy.

Volitelné požadavky – kromě základních požadavků musí škola splňovat nejméně další dva, které si sama vybere z volitelných.

www.rodicevitani.cz

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní šedesát tři českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, který je volně ke stažení na našich webových stránkách. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému