Školská rada

Školská rada

1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o. zřizuje v souladu s školským zákonem č. 561/2004 Sb. školskou radu. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých studujících, zletilým studujícím, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada se v souladu s výše uvedeným zákonem:

  • vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých studujících (a zletilí studující) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Rozhodnutím ředitele školy byl stanoven celkový počet členů školské rady na šest. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel (nebo jím pověřený zástupce) je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy, který je volen členy školské rady na jejím prvním zasedání, které svolává ředitel školy.

Školská rada má na základě řádných voleb ze dne 30.9.2019 tyto členy:

Janosch René – zástupce z řad zřizovatele (rene.janosch@seznam.cz)
Makhoul Mária – zástupce z řad zákonných zástupců a zletilých žáků (marikamakhoul@gmail.com)
Ondryášová Helena – zástupce z řad zákonných zástupců a zletilých žáků (ondryasova@seznam.cz)
Kuluri Lucie – zástupce z řad pedagogických pracovníků (kuluri@is-ostrava.cz)
Cooney Drew – zástupce z řad pedagogických pracovníků (cooney@is-ostrava.cz)
Koneval Dan – zástupce z řad zřizovatele (koneval@is-ostrava.cz)